വാറന്റി

നിങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ തീയതി മുതലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 1 (ഒരു) വർഷത്തെ ഗുണമേന്മയുള്ള ഗ്യാരണ്ടി, മനുഷ്യ നാശവും ഫോഴ്‌സ് മജ്യൂർ ഘടകവും ഒഴികെ ലെയ്‌സൺ നൽകുന്നു.മികച്ച അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി, കളിക്കാർ സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക (പ്രതിദിനം 16 മണിക്കൂറിൽ കൂടരുത്).