ആർ ആൻഡ് ഡി

ഫാക്ടറി ഗേറ്റ്
വർക്ക് ഷോപ്പ്_1
വർക്ക് ഷോപ്പ്_2
ഫാക്ടറി മുൻഭാഗം